Thông số Set Đồ, Tướng, Lính mới

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Thông số Set Đồ, Tướng, Lính mới
Có thể các bạn chưa biết :
1. Bộ trang bị Đấu Thần của Thần-Dương Tiễn
2. Tướng, trang bị của Ông Già Noel

3. Thuộc tính của Lính Tuyết Tộc

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan