Cập nhật Lại Bất Chu Sơn + Nữ Oa

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật Lại Bất Chu Sơn + Nữ Oa
Bảo trì 23:30 tối 8/8/2017 cập nhật như sau :
- Cập nhật lỗi BẤT CHU SƠN TẦNG 5 bị treo quân
- Cập nhật lỗi BẤT CHU SƠN TẦNG 5 NPC chưa sử dụng pháp bảo - 90% Lính
- Bất Chu Sơn tầng 5 tạm thời chưa quy định rơi đồ xịn. Tầng 4 thì random

+ Cập nhật tại s4,s5
- Cho phép mua sắm Bạo Phát Thần Đan
- Cho phép mua Nữ Oa Nương Nương (s5) + Set đồ nữ oa
- Mở lại bán một số vật phẩm khác
Chi tiết xem kỹ trên webshop !

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan