Tính năng thẻ VIP Hào Hiệp

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Tính năng thẻ VIP Hào Hiệp

Phần thưởng Thẻ VIP Hào Hiệp - Chức Năng VIP Mua Tại Webshop

Phần thưởng Chi tiết Ghi chú
Thẻ VIP Đồng 68
 • Phí mua 68 Zucoin
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 01 Song Bội KN Đơn 72h
 • 50 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 50 Tam Thánh Đơn
 • 10 Thời Quang Tỏa
 • 20 Khai Thiên Tàn Trang
 • 20 Thiên Thư Tàn Trang

 

 • Khai Thiên Tàn Trang : Giảm 15 phút xây nhà
 • Thiên Thư Tàn Trang : Giảm 15 phút nghiên cứu tu tiên viện
Thẻ VIP Bạc 188
 • Phí mua 188 Zucoin
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 01 Song Bội KN Đơn 72h
 • 100 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 100 Tam Thánh Đơn
 • 30 Thời Quang Tỏa
 • 40 Khai Thiên Tàn Trang
 • 40 Thiên Thư Tàn Trang
 • Khai Thiên Tàn Trang: Giảm 15 phút xây nhà
 • Thiên Thư Tàn Trang : Giảm 15 phút nghiên cứu tu tiên viện
Thẻ VIP Vàng 388
 • Phí mua 388 Zucoin
 • Khai Thiên Tiện Tiên : Giảm 60 phút xây nhà
 • Thiên Thư Tàn Hiệt : Giảm 60 phút nghiên cứu tu tiên viện
 • Tam Bội KN Đơn : Nhân 300% Kinh nghiệm
 • 01 Tam Bội KN Đơn 72h
 • 200 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 200 Tam Thánh Đơn
 • 30 Thời Quang Tỏa
 • 40 Khai Thiên Tiện Tiên
 • 40 Thiên Thư Tàn Hiệt
VIP Bạch Kim 588
 • Phí mua 588 Zucoin
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 02 Thần Bí Bảo Rương
 • 69  Mai Sơn Thần Rương
 • 69 Thần Kỳ Tiên Hạnh
 • 01 Tam Bội KN Đơn 168h
 • 999 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 999 Tam Thánh Đơn
 • 50 Thời Quang Tỏa
 • 999 Khai Thiên Thảo Đồ
 • 999 Thiên Thư Tàn Quyển
 • Thần Bí Bảo Rương : Mở ra các vật phẩm Siêu VIP, Thần Tiên VIP
 • Thần Kỳ Tiên Hạnh : Tăng căn cốt Lôi Chấn Tử
 • Khai Thiên Thảo Đồ : Giảm thời gian xây dựng 3h
 • Thiên Thư Tàn Quyển : Giảm thời gian nghiên cứu tiên thuật 3h
Thẻ VIP Kim Cương
 • Phí mua 888 Zucoin
 • Thần Bí Bảo Rương : Mở ra các vật phẩm Siêu VIP, Thần Tiên VIP
 • Thần Kỳ Tiên Hạnh : Tăng căn cốt Lôi Chấn Tử
 • Khai Thiên Thảo Đồ : Giảm thời gian xây dựng 3h
 • Thiên Thư Tàn Quyển : Giảm thời gian nghiên cứu tiên thuật 3h
 • 05 Thần Bí Bảo Rương
 • 69  Mai Sơn Thần Rương
 • 69 Thần Kỳ Tiên Hạnh
 • 01 Tam Bội KN Đơn 168h
 • 999 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 999 Tam Thánh Đơn
 • 100 Thời Quang Tỏa
 • 999 Khai Thiên Thảo Đồ
 • 999 Thiên Thư Tàn Quyển
VIP Thách Đấu 1888
 • 01 Hậu Thổ Thần Lệnh
 • 10 Luân Hồi Chi Nhãn
 • 10 Thần Bí Bảo Rương
 • 69  Mai Sơn Thần Rương
 • 69 Thần Kỳ Tiên Hạnh
 • 01 Tam Bội KN Đơn 168h
 • 999 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
 • 999 Tam Thánh Đơn
 • 100 Thời Quang Tỏa
 • 999 Khai Thiên Thảo Đồ
 • 999 Thiên Thư Tàn Quyển
 • Hậu Thổ Thần Lệnh : Mở ra nhận thần tiên Chân Nhân Hậu Thổ Nương Nương căn cốt 80
 • Luân Hồi Chi Nhãn : Vật phẩm cần thiết tăng căn cốt cho Hậu Thổ, tối đa lên tới 100 cốt

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan