Cập nhật phó bản Thần Tiên

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật phó bản Thần Tiên
Do có một chút thay đổi từ phía ADMIN bên Đắc Kỷ, sự kiện cập nhật phó bản thần tiên cho s4, s5 sẽ có một số thay đổi cụ thể như sau.

Thời gian cập nhật : Từ 00:00 -> 08h00 ngày 06/07/2017
Nội dung cập nhật : Ra mắt thêm phó bản Thần tiên , rơi các vật phẩm tặng cốt của thần tiên cũng như tỷ lệ nhỏ rơi lệnh bài thần tiên. Một số tiên tầng cao cấp ( Căn cốt cao hơn 100 có tỷ lệ 0.5% bắt được )

Thêm : Chỉnh sửa lại tỷ lệ bắt tiên cho một số tiên khó bắt !

Thân !

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan