Tin tức , vật phẩm máy chủ mới

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Tin tức , vật phẩm máy chủ mới
Shop ingame không bán các vật phẩm có sẵn . 

Rơi Đồ tại các phó bản, tiên sơn, thiên đình đại trận

Tên Phân ThưởngPhần Hỗ Trợ
Mỏ hoang cấp 3-10
 • Khai Thiên Tàn Trang
 • Khai Thiên Tiện Tiên
 • Thiên Thư Tàn Trang
 • Thiên Thư Tán Hiệt
 • Tẩy tủy đan
 • Dẫn tiên kỳ
 • Bổ binh phù
 • Thần hành phù
 • Song bội kinh nghiệm đan
 • Tam thánh đan
 • Cửu chuyển hoàn hồn đan
 • Và nhiều vật phẩm khác
Phó bản trang bị
 • Chưa hoàn thiện
 • Tổng 20 tầng
 • Tầng sau khỏe hơn gấp 2 lần tầng trước
 • Tỷ lệ rơi đồ x2, tỷ lệ rơi đồ hiếm, mảnh x2
Phó bản Thú cưỡi
 • Chưa hoàn thiện
 • Tổng 20 tầng
 • Tầng sau khỏe hơn gấp 2 lần tầng trước
 • Tỷ lệ rơi đồ x2, tỷ lệ rơi đồ hiếm, mảnh x2
Phó bản Pháp Bảo

Tọa độ : 
 • Chưa hoàn thiện
 • Tổng 20 tầng
 • Tầng sau khỏe hơn gấp 2 lần tầng trước
 • Tỷ lệ rơi đồ x2, tỷ lệ rơi đồ hiếm, mảnh x2
Phó bản Thần Tiên

Tọa độ : 
 • Chưa hoàn thiện
 • Tổng 20 tầng
 • Tầng sau khỏe hơn gấp 2 lần tầng trước
 • Tỷ lệ rơi đồ x2, tỷ lệ rơi đồ hiếm, mảnh x2
Thiên đình đại trận 
 • Rơi thần thú
 • Rơi thần tiên cao
 • Rơi Pháp bảo cao
 • Rơi Trang bị cực phẩm
Bất Chu Sơn
 • Chưa thiết đặt
 • Rơi Thời quang tỏa
 • Rơi Phong Thiên Lệnh

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan